Personuppgiftspolicy

Bakgrund

Som ett led i vår verksamhet kan vi, Score Ecoboxcenter Roslagen AB, 559120-0323, komma att behandla Dina personuppgifter. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera eller kopplas till Dig.

Syftet med denna personuppgiftspolicy är att förklara vad vi kan komma att använda dina personuppgifter till, hur de kan komma att behandlas och vilka rättigheter Du har med anledning av att vi behandlar dina personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig

Score Ecoboxcenter Roslagen AB, 559120-0323 Sågvägen 3, 184 40 ÅKERSBERGA

Telefonnummer: 08410-79411

E-postadress: info@scoreecobox.se

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar främst personuppgifter som vi noterat i samband med kontakt med Dig, exempelvis när Du svarat på en offert eller när vi ingår avtal. Vissa personuppgifter kan också komma från andra källor, exempelvis allmänt tillgängliga sökmotorer och privata eller offentliga register eller källor.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är framförallt:

 • grundläggande uppgifter (t.ex. namn, jobbtitel, position);
 • kontaktuppgifter (t.ex. telefonnummer, e-postadress och adress);
 • faktureringsinformation;
 • identifieringsuppgifter (t.ex. födelsedatum/personnummer);
 • uppgifter om Din fastighet;

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter framförallt för att:

 • utföra och administrera det uppdrag som Du lämnat till oss samt tillvarata dina intressen;
 • hantera redovisning och fakturering;
 • hantera affärs- och metodutveckling, marknadsanalys och statistik;

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan sådana uppgifter kan vi inte åta oss uppdrag, besvara förfrågningar eller kommunicera för andra ändamål.

Laglig grund för behandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas:

 • för att fullgöra ett avtal som vi har ingått med Dig eller för att vidta åtgärder på begäran av Dig innan ett sådant avtal ingås;
 • för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag; - för att skydda eller tillvarata Dina
  intressen;
 • för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.<

Utlämnande av personuppgifter

Personuppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående annat än då:

 • det överenskommits mellan oss och Dig,
 • det inom ramen för vårt uppdrag är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata Dina intressen,
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en lagstadgad skyldighet, efterkomma ett myndighetsbeslut eller ett beslut av domstol,
 • vi anlitar en utomstående tjänsteleverantör eller samarbetspartner som utför tjänster för vår räkning. Sådana tjänsteleverantörer eller samarbetspartners får endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte använda personuppgifter för egna ändamål.
 • det annars är tillåtet enligt lag.

Överföring av personuppgifter till tredje land sker inte utan ditt tillstånd.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Vi sparar Dina personuppgifter så länge det behövs och inte strider mot det ändamål som de samlades in för.

Personuppgifter som framgår av räkenskaps- information sparas, enligt bokföringslagen, under sju år från det att räkenskaperna upprättades.

Dina rättigheter

Du har rätt

 • att kostnadsfritt på begäran få information från oss om vår behandling av Dina personuppgifter.
 • att få felaktiga personuppgifter som rör Dig rättade utan onödigt dröjsmål. (Du har även, med beaktande av ändamålet med behandlingen, rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.)
 • att i vissa fall få personuppgifter som rör Dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in.
 • att påfordra att vi i vissa fall begränsar behandlingen av personuppgifter som rör dig. (Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen under den tid som det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.)
 • att invända mot vår behandling av personuppgifter som rör dig i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre behandla Dina personuppgifter för det ändamålet.
 • att efter samtycke till viss behandling av personuppgifter när som helst rätt att återkalla sådant samtycke.
 • att begära ut personuppgifter som Du lämnat till oss och som rör Dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Om du är missnöjd med behandling av personuppgifter kan Du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 140 20 STOCKHOLM

Om oss

Score Ecoboxcenter Roslagen AB ett företag sprunget ur Highscore Entreprenad AB. Tillsammans har
vi arbetat med mark och anläggning i över 30 år.

Personuppgiftspolicy

Adress

Score Ecoboxcenter Roslagen AB
Sågvägen 3
184 40 Åkersberga

Kontakt


Adress Åkersberga:

Telefon: 08 - 410 79 411

Sågvägen 3

184 40 Åkersberga

Adress Norrtälje:

Telefon: 0176- 580 58

Storstensvägen 8

761 53 Norrtälje

E-post: info@scoreecobox.se