Ecobox Modular

Skarmavbild 2019 03 11 kl 15 03 32

Ecobox Modular: För samfälligheter

Ett mångsidigt reningsverk som har kapacitet att rena avloppsvatten för samfälligheter och campingar utan några som helst problem. Behövs större reningskapacitet går det att koppla samman flera enheter då avloppssystemet är fullt utbyggbart. Inga kemikalier, pumpar eller känsliga reglersystem med givare eller vippor används under själva reningsprocessen. Allt vatten strömmar genom reningsstegen med självfall. Ecotech utformar anläggningen, göra beräkningar och anpassar systemet för varje specifikt uppdrag. Ecobox Modular uppfyller den högsta reningsnivån i Sverige.

21 - 75 personer - För samfälligheter

Sedementmodul

Alla avloppssystem består av någon typ av slamfång. I Ecobox Modular görs detta i sedementmodulen. Den består av slamskiljare där vattnet får passera genom ett antal steg för att fånga upp fasta partiklar i vattnet. Dessa sedimenterar i de olika stegen och slamsugs regelbundet beroende på storlek och belastning. Här sker också en biologisk process.

Sedementmodul

BIO-modul

I Biomodulen sker den biologiska reningen genom tillförsel av syre i vattnet. Systemet är uppbyggt med så kallad fix-film teknik som innebär att biofilm växer på ett media i vattnet. I den här processen är det syretärande ämne (BOD) samt kväve som renas.

Bio modul

Klarvattenmodul

Klarvattenmodulen har till uppgift att ta hand om partiklar som finns kvar i vattnet efter den biologiska reningsprocessen. Dessa sedimenterar här och pumpas tillbaka med hjälp av en mammutpump till slamavskiljaren. Vattnet ut från denna modul är således helt klart och rent förutom den fosfor som finns löst i vattnet.

Klarvattenmodul

Fosformodul

I fosformodulen filtreras vattnet genom ett reaktiv filtermaterial för att binda den fosfor som finns löst i vattnet. Här sker även rening av bakterier som finns kvar i vattnet. Utsläppsvattnet från detta steg är således helt färdigrenat och kan återföras till naturen.

Fosformodul

Ladda hem produktblad här